Teaching experience at Fudan University

I worked as a teaching assistant for professor Jiahua Che, Yu Liu and Xican Xi at Fudan University during 2015-2017.

Qiwei He